BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   23/09/2019 10:48:54 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

image002

LAO ĐỘNG VỆ SINH QUANG CẢNH NHÀ TRƯỜNG, TU SỬA CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 •   21/09/2019 12:36:54 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên (1969-2019) được tổ chức và trung tuần tháng 11 năm 2019, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường tích cực lao động vệ sinh quang cảnh nhà trường và tu sửa cơ sở vật chất. 

CÔNG VĂN TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC VÀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC XÃ NĂM HỌC 2019 - 2020

CÔNG VĂN TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC VÀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC XÃ NĂM HỌC 2019 - 2020

 •   05/05/2019 10:21:29 PM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 672/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên thông báo một số nội dung trong công tác tuyển sinh cấp trung học năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2019- 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2019- 2020

 •   05/05/2019 10:05:10 PM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 672/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2019-2020, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

ATVSLĐ

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

 •   11/04/2019 11:52:11 PM
 •   Đã xem: 1681
 •   Phản hồi: 0

TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN 2019

TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN 2019

 •   02/04/2019 12:25:55 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

 Thực hiện văn bản chỉ đạo số 36/CĐN của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Điện Biên ngày 22/3/2019 về việc tham gia, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Đúng 7h30' sáng ngày 26/3/2019, công đoàn trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, với sự tham gia của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường (gần 400 người).

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018

 •   29/03/2019 12:18:40 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2018

 •   29/03/2019 12:16:41 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 •   29/03/2019 12:13:54 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường, là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý; kiểm tra nội bộ có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng được kiểm tra làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 •   28/03/2019 11:54:20 PM
 •   Đã xem: 951
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT, ngày 14/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
   Thực hiện văn bản số 1783/SGDĐT-GDTrH, ngày 24/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;
   Thực hiện văn bản số 1807/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2017-2018;
Thực hiện văn bản số 1879/KH-SGDĐT, ngày 31/8/2017 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018;
Thực hiện văn bản số 2047/SGDĐT-TTr, ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;

35 kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

 •   26/10/2017 11:36:49 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Trường PT Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2016 - 2017

 •   25/08/2016 11:25:32 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2016-2017

 •   23/08/2016 08:56:36 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu cho tuần 1

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

 •   15/05/2016 10:25:42 PM
 •   Đã xem: 1326
 •   Phản hồi: 1

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2016-2017; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; QĐ số 73/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi; QĐ số 74/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; QĐ số 75/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017.

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2015- 2016

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2015- 2016

 •   18/06/2015 08:11:05 PM
 •   Đã xem: 3001
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ công văn số 572/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thi tuyển sinh năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số 599/SGDĐT-KTQLCLGD về việc thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 như sau:

Lịch hoạt động tuần 27 (Từ ngày 24/02/2015 đến ngày 28/02/2015)

Lịch hoạt động tuần 27 (Từ ngày 24/02/2015 đến ngày 28/02/2015)

 •   14/02/2015 11:46:24 PM
 •   Đã xem: 746
 •   Phản hồi: 0

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (Thực hiện từ ngày 24/02/2015)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (Thực hiện từ ngày 24/02/2015)

 •   14/02/2015 11:44:40 PM
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0

Lịch hoạt động tuần 22 năm học 2014 - 2015

Lịch hoạt động tuần 22 năm học 2014 - 2015

 •   13/01/2015 08:25:43 PM
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:54 | lượt tải:12

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:57 | lượt tải:15

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:57 | lượt tải:13
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay142
 • Tháng hiện tại868
 • Tổng lượt truy cập1,122,360
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây