KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
CHI BỘ TRƯỜNG PT DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
*****************
Số 88-KH/CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          
Điện Biên, ngày 02 tháng 10 năm 2019             
 
KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
“về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
-----
            Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Điện Biên về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Chi bộ trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đảng viên trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
            - Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.
            - Chi bộ nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW.
            - Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đồng bộ, toàn diện, gắn chặt giữa "xây và chống", trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.
            - Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết.
II- NỘI DUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN
            1- Nội dung học tập, quán triệt
Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW.
           2- Tổ chức học tập, quán triệt
2.1. Thành phần:  Toàn thể cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
2.2. Thời gian: Chiều ngày 07-10-2019.
2.3. Địa điểm: Văn phòng trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên.
3- Tài liệu học tập và Báo cáo viên
- Tài liệu: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
- Báo cáo viên: Đồng chí Trần Đăng Khoa - Bí thư chi bộ.
            4- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Chi ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù, nhiệm vụ dạy và học của đơn vị.
5- Công tác tuyên truyền
Chi ủy chi bộ chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền cho nhân dân và học sinh.
 6- Một số nhiệm vụ cần quan tâm, thực hiện thường xuyên
            - Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn.
            - Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận 94-KL/TW; Chỉ thị số 23-CT/TW; Chỉ thị số 42-CT/TW.
            - Chủ động nắm bắt và phát huy tốt vai trò của các lực lượng đấu tranh trên không gian mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông tin xấu độc, những hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia, an ninh mạng, gây mất ANTT, ATXH...
            - Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
            - Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn. thư nặc danh, thư có những nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối.
            - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ nhân sự, không để trong danh sách dự kiến bầu vào cấp ủy những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; kiên quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tác, vu khống và kịp thời báo cáo Huyện ủy Điện Biên để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh.
 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chi ủy chi bộ chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại nhà trường, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
Nơi nhận:
- Cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên,
- Lưu: Chi bộ.

 
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Trần Đăng Khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
         
          Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/CB về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chi bộ trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên đã tổ chức học tập, quán triệt vào 07-10-2019, sau học tập, quán triệt, cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên đã nhận thức sâu sắc được vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
            Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…
Từ đó, nhận thức rõ mỗi cá nhân cần giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện được các vấn đề sau:
          1. Nhận diện các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
          Thứ nhất, là các lực lượng thù địch bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Ngay ở các nước Tư bản phát triển thì những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng tư bản theo kiểu truyền thống và các nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đấu tranh lẫn nhau. Cuộc đấu tranh này không chỉ diễn ra ở đất nước chúng ta mà còn trên phạm vi thế giới.
          Thứ hai, là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt…
          Thứ ba, là một số cán bộ, đảng viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lực lượng này len lỏi, phức tạp, không khó để nhận ra nhưng lại rất khó để đấu tranh. Đây là những người phản bội lại quá khứ, phản bội lại lý tưởng, và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác.
          2. Một số nội dung và phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch.
          - Về nội dung chống phá:
          Một là, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin
          Hai là, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh
          Ba là, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực
          Bốn là, phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng
          - Về phương thức chống phá:
          Chúng sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam (như VOA tiếng việt, RFA, RFI, BBC việt ngữ) để nói xấu Việt Nam
          Chúng đặc biệt sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc.
Chúng tổ chức các hội thảo để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử, tuy âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất ghê gớm.
          Chúng tấn công vào nội bộ, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của cơ quan, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ.
          3. Một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chi bộ
          Thứ nhất, tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
          Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền vể Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          Thứ ba, phát huy vai trò của báo chí truyền thông
          Thứ tư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm.
          Thứ năm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.
          Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet và mạng xã hội, trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:379 | lượt tải:64

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:327 | lượt tải:70

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:353 | lượt tải:63
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay132
  • Tháng hiện tại30,696
  • Tổng lượt truy cập1,457,577
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây