Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên

http://dtntdienbien.dienbien.edu.vn


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ

Chi bộ trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên tích cực việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ
PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ
           
          Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người, có mối quan hệ thống nhất, biện chứng tạo nên nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
          Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 01/11/2016 của Huyện ủy Điện Biên và Kế hoạch số 23-KH/CB, ngày 16 - 11- 2016 của Chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên đã tổ chức cho toàn bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường học tập những nội dung cơ bản của  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên, giáo viên, nhân viên lập kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017.
          Từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: một trong những phẩm chất quan trọng của người cán bộ cách mạng là phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Bởi vì, khi người cán bộ, đảng viên có tri thức khoa học và kỹ thuật, có trình độ lý luận cách mạng, có năng lực công tác và luôn tâm huyết với nghề nghiệp, nhưng nếu không có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, xa rời thực tiễn, ít chịu cập nhật những biến đổi của tình hình, thậm chí chuyên quyền, quan liêu, độc đoán... thì khi thực hiện các nhiệm vụ thường gặp khó khăn, vướng mắc, chất lượng và hiệu quả công việc sẽ không đạt được như mong muốn.
image001
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với quần chúng nhân dân.
 
           Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ, cụ thể như:
          Bất kỳ việc to việc nhỏ: Phải xem xét kỹ lưỡng. Phải bàn bạc kỹ lưỡng. Phải hỏi dân kỹ lưỡng. Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân. Phải luôn gần gũi dân.
                                       Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 6, tr.5.
          Làm việc gì phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai.
                                                                                      Sđd, tập 5, trang 104.
          Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước... Nếu miệng mà tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích.
                                                                                       Sđd, tập 5, trang 108.
          Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng.
                                                                                      Sđd, tập 5, trang 208.
          Tác phong phải dân chủ, phải dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng, để lãnh đạo quần chúng. Cán bộ phải làm gương mẫu, đi sát với quần chúng, việc tuyên truyền, cổ động, đôn đốc, kiểm tra, thưởng phạt phải đúng mực.
                                                                                      Sđd, tập 7, trang 86.
          Cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng bàn bạc công việc với quần chúng, thì khó khăn gì cũng khắc phục được, kế hoạch gì cũng hoàn thành tốt.
                                                                                      Sđd, tập 10, trang 216.
          Khi đặt kế hoạch phải nhìn xa. Có nhìn xa mới quyết định đúng đắn thời kỳ nào phải làm công việc gì là chính. phải thấy rộng. Có thấy rộng mới sắp đặt các ngành hoạt động một cách cân đối. Khi đi vào thực hiện thì mỗi ngành, mỗi nghề phải rất tỉ mỉ, chu đáo, thật sát với mỗi cơ sở. Đó là "một bộ ba" để hoàn thành tốt kế hoạch.
                                                                                      Sđd, tập 11, trang 367.
           
          Thật  vậy, mỗi chúng ta, dù ở cương vị nào cũng phải chủ động, tích cực học tập phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần học tập tác phong quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt mình vào vị trí của quần chúng để thấu hiểu và hành động phù hợp. Có như vậy mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mỗi người.
Tác giả: Lê Thị Kim Ngân
Nguồn tin: Tổ Ngoại Ngữ - Sinh- Thể dục
 
 

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng Lê Thị Kim Ngân

Nguồn tin: Tổ Ngoại ngữ - Sinh học - Thể dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây