KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2019- 2020

Thực hiện Công văn số 672/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2019-2020, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 
 

Số: 38/KH-PTDTNTTHPTĐB        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
  

Điện Biên, ngày 22 tháng 4 năm 2019
                                              
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên
năm học 2019- 2020

 
              Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PTDTNT, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;
             Thực hiện Công văn số 672/SGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2019-2020, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:
A. TUYỂN SINH
          Chỉ tiêu được giao: 109 học sinh.
1. Tuyển thẳng
     1.1. Lớp 6, 7, 8, 9
           Tuyển thẳng các học sinh là người dân tộc Cống, Si La có nguyện vọng và gửi học văn hóa tại trường THCS Thanh Xương - huyện Điện Biên, học sinh được ở nội trú tại trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên và được hưởng mọi chế độ của HS dân tộc nội trú.
    1.2. Lớp 10
            Tuyển thẳng những học sinh dân tộc Cống, Si la; Học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên, đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, TDTT, cuộc thi KHKT.
2. Thi tuyển vào lớp 10
   2.1. Tiêu chuẩn: Học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Điện Biên. Năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.
          - Khu vực II (20%). Chỉ tuyển học sinh thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn, cụ thể sau:
          + Xã Thanh Xương (Đội 7, Bản Pú Tửu 2 - Đ14).
          + Xã Thanh An (Bản Cha, Bản Phiêng Ban, Bản Huổi Púng).
          + Xã Thanh Yên (Bản Hạ, Bản Bói - Đội 8A, Bản Phượn, Bản Na Tông, Bản Chiềng Đông).
          + Xã Noong Luống (Đội 9b- Lún B, Đội 21 - Bản On).
          + Xã Noong Hẹt (Bản Bông A).
          + Xã Pom Lót (Đội 11- Na Ten, Đội 12 - Pá Nậm, Đội 13 - Na Có, Đội 16 - Na Hai II).
          + Xã Sam Mứn (Bản Lọng Dốm, Bản Lọng Quân, Bản Sam Mứn, Bản Hồng Sạt, Bản Cang 1, Bản Na Lao, Bản Co Mỵ).
          + Xã Thanh Nưa (Đội 11 - Hua Ná, Đội 16 - Na Lốm, Đội 17- Co Ké, Đội 20-Bản  Hạ , Đội 22- Phiêng Ban, Đội 24 - Co Pao).  
          - Khu vực III (80%). gồm các xã Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư.
            - Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2004).
Các đối tượng sau đây được phép cao hoặc thấp hơn so với độ tuổi quy định:
            + Đối với HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.
            + HS là người DT thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.
2.2. Hồ sơ dự tuyển sinh
          - Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường), đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
           - Học bạ THCS (bản chính hoặc bản sao công chứng).  
          - Phiếu kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh học theo mô hình trường học mới do Hiệu trưởng trường THCS xác nhận.  
          - Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật).            
          - 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;                   
          - Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời);
          - Bản sao Sổ hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã;
          - Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, TDTT, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật).
2.3. Nguyện vọng tuyển sinh
          - HS đăng ký thi được đăng kí 2 nguyện vọng:
            + Nguyện vọng 1: trường DTNT tỉnh hoặc trường PTDTNT huyện.
            + Nguyện vọng 2: trường PTDTNT huyện hoặc trường THPT khác trên địa bàn huyện hoặc thành phố Điện Biên Phủ.
2.4. Môn, nội dung, chương trình, hình thức thi, lịch thi
          - Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
          - Nội dung thi: Nội dung đề thi đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.
          - Hình thức thi: Theo hình thức tự luận.
          - Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài Thời gian thu bài
04/6/2019 Sáng Ngữ văn 90 phút 08h00' 08h05' 09h35'
Chiều Toán 90 phút 14h00' 14h05' 15h35'
 
 B. LỊCH LÀM VIỆC
            1. Ngày 12/4/2019: Lập kế hoạch tuyển sinh.  
            2. Ngày 13/4/2019-16/4/2019: Gửi kế hoạch tuyển sinh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, UBND các xã, các trường THCS có đối tượng tuyển sinh.
            3. Từ 22/5/2019 đến 17giờ, ngày 29/5/2019: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh và nhập dữ liệu tuyển sinh (buổi sáng từ 7h30' -10h45', buổi chiều từ 14h05' -16h45').
            4. Ngày 29/5/2019: Báo cáo trước kỳ thi gửi phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên trước 17 giờ 30.
            5. Ngày 30/5/2019: Gửi SGD&ĐT file dữ liệu thi và bản in DS thí sinh ĐKDT, trường tổ chức rà soát thông tin thí sinh, chỉnh sửa sai sót vào phần mềm QLT (nếu có).
            6. Ngày 31/5/2019: Kiểm tra thông tin theo mẫu M10, báo cáo SGD chỉnh sửa sai sót (nếu có).
            7. Ngày 01-02/6: Chuẩn bị cho công tác thi tuyển sinh (các bảng biểu, CSVC).
            8. Ngày 03/6 đến 04/6/2019: Tổ chức thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
                        - Ngày 03/6/2019: Điểm coi thi tuyển sinh làm việc.
                        - Ngày 04/6/2019: Thi tuyển sinh.
          9. Sau ngày 10/6/2019: Thông báo kết quả thi tuyển sinh.
         10. Ngày 18/6/2019 đến 20/6/2019: Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển.
         11. Ngày 21-08/7/2019: Trình Sở GD&ĐT duyệt kết quả xét trúng tuyển. Thông báo kết quả trúng tuyển, chuyển giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.
          Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2019 –2020.
          Học sinh và gia đình học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về tuyển sinh tại Webste của trường (dtntdienbien.dienbien.edu.vn) hoặc có gì vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng tuyển sinh nhà trường qua số điện thoại 0987718315 (cô Ngân) hoặc 0375084234 (cô Phượng) để được giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận                                                               
- Sở GD&ĐT Điện Biên (P.GDTrH);
- Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên;
- UBND các xã thuộc huyện Điện Biên;
- Các trường THCS thuộc huyện Điện Biên;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Đăng Khoa
 
 
 

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng Lê Thị Kim Ngân

Nguồn tin: Ban Giám hiệu trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:54 | lượt tải:12

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:57 | lượt tải:15

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:57 | lượt tải:13
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay154
  • Tháng hiện tại880
  • Tổng lượt truy cập1,122,372
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây