KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 
 
 
Số: 34/KH-PTDTNTTHPTHĐB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
  

Điện Biên, ngày 12  tháng 4  năm 2019
 
         
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019
 
   

       Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019;
       Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019;
        Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-SGDĐT ngày 13/02/2019 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,
          Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 của trường cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
          - Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, ngừa, kiểm tra soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động, tài sản của Nhà nước và của người lao động;
        - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;
           - Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Yêu cầu
           Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí và thu hút được sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động.
II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ
1. Thời gian tổ chức
           Thời gian tổ chức từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.
2. Chủ đề phát động
           “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”
III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC
1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động
            - Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, video truyền thông về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trong nhà trường; xây dựng các tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
              - Cung cấp các tài liệu, thông tin cần tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, làm rõ nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn lao động điển hình, thường hay xảy ra trong trường học, gia đình, khu dân cư như: tai nạn điện, cháy, nổ trong gia đình, khu dân cư, trường học, bỏng, nhiễm hóa chất độc hại trong phòng thí nghiệm...
            - Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung trong công tác tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động theo hướng đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo được hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng...
            - Thực hiện in ấn, căng treo băng rôn khẩu hiệu, áp phích, pa nô... tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại trường.
2. Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động
             - Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ;
             - Tổ chức tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
          - Tổ chức các hoạt động khác như phát động phong trào thi đua, giao lưu văn hóa, văn nghệ có lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ...
3. Hoạt động kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động
           Tăng cường công tác kiểm tra về ATVSLĐ trong đó tập trung kiểm tra các nội dung sau:
             - Việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ;
            - Các công việc, khu vực, thiết bị có nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: khu nội trú học sinh; bếp ăn tập thể, căng tin trong nhà trường; thiết bị điện, các phòng thực hành bộ môn...;
             - Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.
4. Khen thưởng về công tác an toàn, vệ sinh lao động
           Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, nhà trường xem xét, tổ chức khen thưởng về công tác đảm bảo ATVSLĐ cho các tập thể và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về thực hiện công tác ATVSLĐ; xem xét, tổ chức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
V. TIẾN TRÌNH VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tiến trình thực hiện
         - Xây dựng kế hoạch: Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của trường trước ngày 15/4/2019;
         - Xây dựng, phát hành tài liệu truyền thông và triển khai chiến dịch tuyên truyền về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: Quý II/2019;
          - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tháng 5/2019;
          - Tổ chức các hoạt động, chuyên đề về ATVSLĐ như hội nghị, hội thảo về ATVSLĐ: Quý II/2019;
          - Tổ chức kiểm tra về ATVSLĐ: Tháng 4-6/2019;
        - Tổng kết và báo cáo: Thực hiện báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2019 theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017.
2. Kinh phí triển khai thực hiện
           Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được sử dụng từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Triển khai thực hiện kịp thời nội dung Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT đảm bảo đúng thời gian quy định.
 
          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên. Yêu cầu các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các lớp triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- Các phó HT, các tổ CM, các đoàn thể, các GVCN, học sinh các lớp (để t/h);
- Lưu: Văn thư.


 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trần Đăng Khoa
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
(Kèm theo kế hoạch số:34/KH-PTDTNTTHPTHĐB ngày 12/4/2019 của trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên)
 
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.
2. Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.
3. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của người lao động.
4. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.
5. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.
6. Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động.
7. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp. 8. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 9. Nói không với tai nạn lao động.
10. Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
12. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.
13. Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc./.
 
 

Tác giả bài viết: Thầy giáo Trần Đăng Khoa - Hiệu trưởng nhà trường

Nguồn tin: Ban Giám hiệu trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

2173/SGDĐT-TCCB

Thông báo Vv tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.(Yêu cầu các đơn vị dán niêm yết công khai)

Lượt xem:299 | lượt tải:56

2172/SGDĐT-GDTX - GDCN

Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

Lượt xem:242 | lượt tải:62

2165/SGDĐT-GDTRH

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ II, năm 2017.

Lượt xem:270 | lượt tải:57
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay39
  • Tháng hiện tại1,925
  • Tổng lượt truy cập1,367,297
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
email: vanbancanbiet@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0215 3 925 292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây